2014/05/11

Say Something

Everything has its end. Sometimes we are happy about things getting to the end but in this case....
This week was one of the best ones I had through my high school life. It was my last week at school. EEEP! Now I only have an exams to do and I am done with HS. Yay!
Don´t get me wrong. I am happy to get out of there and experience the world and become an uni student, but there are sooo many memories connected to high school and especially to last 4 years of my life. So-yes, if anyone gave me the chance to relive them again I would. But this time I would enjoy them more. I would experience everything differently. Just as in the movie-About time- I would go back and relive it all.

Všetko sa raz skončí. Z niektorých koncov môžeme mať radosť no v tomto prípade....
tento týždeň bol mojím posledným na strednej škole. Bol to jeden z najlepších týždňov môjho stredoškolského života. Už ma čakajú len maturity a bude po všetkom. JUCHU
Teraz ma nepochopte zle! Vážne sa teším na zmenu školy a prostredia. Už sa neviem dočkať kedy budem hrdou vysokoškoláčkou a budem spoznávať nový život, no za posledné štyri roky som si vytvorila toľko spomienok a zažila som nespočetne výnimočných momentov za ktorými mi bude smutno. Takže ano- ak by mi niekto dal tú možnosť vrátiť sa v čase a prežiť to všetko znovu, súhlasila by som. Chcela by som to všetko prežiť znovu tak ako vo filme Čas na lásku. Každý okamih by som tentokrát vnímala inak a prežila by som ho naplno. 
Last four years changed me. Not only the way I look but also the way I think and behave. I learned how to push my bad characters and embrace the good once. I realized what I want to do with my life. I have met loads of amazing people and writing this sentence made me think about all of them and I really just got tears in my eyes.

Posledné 4 roky ma zmenili. Nielen fyzicky ale aj moje zmýšľanie a správanie. Naučila som sa potlačovať svoje zlé vlastnosti a podporiť tie dobré. Zistila som, čo od života chcem a kým chcem byť. Tiež som spoznala obrovské množstvo skvelých ľudí a pri pomyslení na tie krásne chvíle s nimi mám slzy v očiach.  
People say that your high school period is the best and also worst period of your life. And I have to agree with that. There are great things about it but also the once that just suck! But you have to learn that what ever seems terrible and tragic at that time, it is NOT that big deal. So if you are just going through HS or you are about to enter one, keep this in your mind and you´ll thank me later.

Ľudia vravia, že stredoškolské roky sú najlepšie no zároveň najhoršie roky v života. Nemohla by som s nimi viac súhlasiť. Človek zažije zábavu no zároveň takmer utrpenie. Zistila som a naučila som sa, že čokoľvek čo sa nám v tej dobe zdá ako totálna katastrofa, v skutočnosti nič neznamená. Takže ak si týmto obdobím prechádzate alebo si ešte len prejdete, tak si toto vždy pamätajte a neskôr mi poďakujete. 
I do know what I am talking about here. I have had really bad time at the beginning of my HS. I didn´t know where I belong or how I belong to. You know there are these terrible group things and you either belong to one of them or you are screwed. Well I mostly didn´t belong to any of them, but it did got better! It really did and I have some AMAZING friends now. So keep your chin up and don´t loose hope.

A naozaj viem o čom tu hovorím. Zo začiatku SŠ som prežívala strašné časy. Teda tak sa mi to aspoň zdalo. Nevedela som kam patrím a hlavne ku komu. Poznáte tie divné skupinky. Ak nepatríte aspoň do jednej z nich ste odpísaný. No ja som väčšinou nepatrila nikam. Všetko sa to však neskôr zlepšilo! Vážne! A potom som získala niekoľko skvelých priateľov. Takže hlavu hore a nestrácajte nádej. 
Through these 4 years I didn´t have only friends and family that stood by my side in those bad times. I always had my blog aaand I had music and art. I have always been calmer and more chilled after a few minutes at music or art lessons. And I can proudly say that I have finished 4 years of painting/art and I am about to finish musical school for second time (I play flute for 12 years now) aaand I am also about to finish a drama school. Wow...that makes me really proud of myself.

Počas týchto štyroch rokov, to neboli len priatelia a rodina, čo ma držali nad vodou. Vždy som tu mala aj blog aaa hudbu a umenie. Stačilo pár minút na hodinách hudby či kreslenie a hneď som sa cítila lepšie. A teraz môžem hrdo povedať, že som absolventka 4 ročného štúdia výtvarnej a za chvíľu už druhýkrát absolvujem hudobný odbor (už 12 rokov hrám na flautu) aaaaa tiež onedlho z absolvujem  dramatický odbor. WOW...fakt som na seba hrdá.
So just make sure you enjoy every bit of your life, because one day when you look back you´ll see everything from total different point of view and everything that seemed bad would seem funny and everything great would seem even better. Almost perfect. Just as my last four years full of fun, travelling and meeting new people.

Taaakže sa proste neustále bavte, pretože raz sa obzriete do svojej minulosti a budete ju vidieť z úplne inej perspektívy a to zlé sa bude zdať vtipné a to dobré bude skvelé. Takmer dokonalé. Presne ako moje posledné štyri roky plné zábavy, cestovania a stretávania nových ľudí.  
Now let me share with you what happened in last few days.....
As it is tradition at our school, me and my classmates, we made ourselves into these cray cray people and visited our teachers who we said goodbye to. While that we were singing and screaming so whole city knows that we are proud graduates. Does that make sense?! :D

A teraz sa s Vami chcem podeliť o to, čo sa dialo v posledných dňoch....
Ako je už na našej škole tradíciou, ja a moji spolužiaci, sme sa prezliekli za tieto šialené postavičky a šli sme sa rozlúčiť s našimi učiteľmi. Medzi návštevami sme po celom meste spievali a kričali aby si nás ľudia všimli a videli aký sme hrdý maturanti. 
And then two days ago we had a huge ceremony where we went to every class in our school singing this song - gaudeamus igitur- and that was basicly saying goodbye to everyone in our school. We had our families there and friends. We got loooads of flowers and choocolates. After the ceremony I went with my family back to our home and had a lunch. Then at night me and my classmated we met to have a lot of fun and we did :)

A pred dvoma dňami sme mali v škole veľkú slávnosť- rozlúčku. Prešli sme sa po všetkých triedach spievajúc gaudeaumus igitur a rozlúčili sme sa s celou školou. Všetci sme dostali strašne veľa kvetov a čokolád. Ja som sa potom odobrala s rodinou domov na obed. Večer sme sa zase streli so spolužiakmi aby sme sa ešte trochu zabavili. 
And that is it..... I don´t know what else to write so I don´t get emotional. Well.... until next time keep your head up and keep safe.

No už neviem čo viac napísať... Nechcem sa totiž ešte viac rozcitlivieť. Takže...do ďalšieho článku hlavu hore a opatrujte sa.

XoXo
DeniVev :*Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára